מדיניות רישום "הדרכת תמחיר ורווחיות מוצרים"

  1. התשלום עבור השירות יהיה באמצעות כרטיס אשראי, paypal או אפליקציית תשלומים.
  2. הזכות לביטול עסקה כפופה לסייגים כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
  3. במידה בו יודיע המזמין ליועצת תוך 30 יום ממועד התשלום כי לא קיבל ערך מההדרכה, מתחייבת היועצת להשיב למזמין את הסכום ששולם, בניכוי עמלות סליקה, אם היו.
  4. מובהר בזאת כי התכנים בהדרכה מסופקים על פי מיטב הבנתה וידיעתה של היועצת.
  5. ההדרכה הניתנת במסגרת הסכם זה אינה נחשבת, בשום צורה שהיא, כייעוץ מקצועי, ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מס או אחר.
  6. היועצת אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המזמין ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י המזמין לתכנים הנמסרים ע”י היועצת ולקובץ האקסל. כל פעולה של המזמין הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ושימוש בקובץ האקסל.
  7.  אין להעתיק את תכני ההדרכה או קובץ האקסל.
  8. היועצת תשמור על פרטיות המזמין והמידע המסופק על-ידו, בכפוף להוראות כל דין.