מדיניות רישום להדרכות (מוקלטות ובשידור חי)

 1. התשלום עבור השירות יהיה באמצעות כרטיס אשראי, paypal או אפליקציית תשלומים.
 2. הזכות לביטול עסקה כפופה לסייגים כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 3. הדרכות בשידור חי יתקיימו במידה וכמות הנרשמים המינימלית לסדנה תמולא. במידה ולא, תחזיר היועצת את הסכום ששולם.
 4. במידה בו יודיע המזמין ליועצת תוך 30 יום ממועד התשלום כי לא קיבל ערך מההדרכה, מתחייבת היועצת להשיב למזמין את הסכום ששולם, בניכוי עמלות סליקה, אם היו.
 5. מובהר בזאת כי התכנים בהדרכה מסופקים על פי מיטב הבנתה וידיעתה של היועצת.
 6. ההדרכה הניתנת במסגרת הסכם זה אינה נחשבת, בשום צורה שהיא, כייעוץ מקצועי, ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מס או אחר.
 7. היועצת אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המזמין לתכנים הנמסרים ע"י היועצת ולקבצי אקסל אם ניתנו. כל פעולה של המזמין הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ושימוש בקובץ האקסל.
 8.  אין להעתיק את תכני ההדרכה או את קבצי האקסל.
 9. הדרכות בשידור חי יוקלטו ויתכן וישמשו למכירה חוזרת.
 10. היועצת תשמור על פרטיות המזמין והמידע המסופק על-ידו, בכפוף להוראות כל דין.
 11. ליועצת שמורה הזכות לבטל באופן חד צדדי את השתתפות המזמין בהדרכה תוך החזרת התשלום ששולם.
דילוג לתוכן